Mục tiêu nghiên cứu khảo sát khách hàng của bạn không phải chỉ có hiểu được những nhóm số liệu thống kê miêu tả, mà còn việc đánh